ul. Płoskiego 3, 09-400 Płock
24 262 94 00
zm3@zjoplock.pl
Deklaracja dostępności

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski Nr 3 w Płocku, adres: ul. Płoskiego 3, 09-400 Płock NIP: 774-266-65-60 REGON:  610356288, tel. 24 262 94 00, e-mail:zm3@zjoplock.pl
(zw. dalej „żłobkiem.”).

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb żłobka i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane te nie są też przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 • Skąd żłobek ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe dziecka i jego rodziców/opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania Karty zgłoszenia dziecka do żłobka wraz załącznikami. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych żłobka.

 • W jakim celu żłobek przetwarza moje dane osobowe?

Dane dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie), art. 6 ust. 1 lit. b(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c(przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) lub art. 6 ust. 1 lit. e(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 9 ust. 2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) w zw. z art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) oraz zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

 • Jakie dane osobowe są przetwarzane przez żłobek ?
 1. dane dziecka: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka, orzeczeniu o niepełnosprawności, informacje o liczbie i wieku rodzeństwa,
 2. dane rodziców/opiekunów prawnych: imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców/opiekunów prawnych, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – daty urodzenia, adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych, adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców/opiekunów prawnych – o ile je posiadają, miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców/opiekunów prawnych – o ile pracują lub pobierają naukę, dane o wysokości dochodów rodziców/opiekunów prawnych – w przypadku ubiegania się przez rodziców/opiekunów prawnych o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów,
 3. dane osobowe zawarte w deklaracjach uprawniających do zniżek w opłatach za żłobek,
 4. dane osobowe zawarte w kartach informacyjnych,
 5. dane osobowe zawarte w upoważnieniach do odbioru dziecka ze żłobka,
 6. informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie organizowanych zajęć,
 7. informacje na temat sytuacji wychowawczej dziecka,
 8. informacje dotyczące frekwencji dziecka w żłobku,  jego zachowaniu, informacje na temat jego rozwoju,
 9. wizerunek dziecka utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 • Komu żłobek przekazuje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź
w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator danych może również udostępniać pozyskane dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Jak długo żłobek przechowuje Twoje dane osobowe?

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora danych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt. 3 w edukacji oraz obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1986  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dla celów archiwizacji. Zaś dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 •  Jakie są Twoje  prawa?

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;
 2. sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;
 3. usunięcia danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 5. przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany;
 6. wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora),
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

 •  Z kim można się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e – mail: iod@zjoplock.pl lub tel. 24 367 89 33