ul. Płoskiego 3, 09-400 Płock
24 262 94 00
zm3@zjoplock.pl
Deklaracja dostępności

Misja

1. Tworzenie warunków pielęgnacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych zapewniających wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

2. Gwarantowanie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w trakcie pobytu w placówce.

3.. Uwzględnianie w swoich działaniach potrzeb środowiska.

4. Dążenie do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci.

5. Stwarzanie atmosfery sprzyjającej akceptacji każdego dziecka.

6. Dążenie do uspołecznienia wszystkich dzieci.

7. Wzmacnianie w dzieciach umiejętności racjonalnego myślenia.

8. Pomaganie dzieciom w poznaniu siebie, usamodzielnieniu, rozumieniu innych.

9. Dzieci potrzebujące pomocy znajdują oparcie w opiekunach i specjalistach.

10. Wychodzenie naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.

11. Przestrzeganie praw dziecka, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną z rodzicami.

12. Wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewnianie osiągnięcie sukcesu.

13. Wykorzystywanie naturalnej potrzeby działania dziecka do stwarzania sytuacji, które wyzwolą jego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.

14. Zmierzanie do tego, aby dziecko było świadomym i wrażliwym odbiorcą oraz twórcą sztuki.